LIST DO PAPIEŻA FRANCISZKA

Umiłowany Ojcze Święty Franciszku

 

W tym szczególnym dla nas roku, my – młodzi z różnych instytutów życia konsekrowanego w Polsce, pragniemy wyrazić Ci naszą wdzięczność przepełnioną miłością.

Słowa, które skierowałeś do nas, Ojcze Święty, w liście z okazji Roku Życia Konsekrowanego są dla nas wielką zachętą i wezwaniem. Zachętą, bo niosą w sobie ciepło ojcowskiej miłości. Wezwaniem, bo przeniknięte są zaufaniem umacniającym w wierności.

Najukochańszy Ojcze Święty – DZIĘKUJEMY

W tych kilku słowach chcemy się również podzielić naszą radością, że w łączności z młodymi osobami konsekrowanymi, które przybędą do Rzymu, w dniach od 23 do 26 września 2015 roku, my również zgromadzimy się w Duchowej Stolicy naszego narodu na Jasnej Górze. Tam, u stóp Czarnej Madonny, pragniemy umacniać się w naszym „tak” dla Ewangelii. Hasłem naszego spotkania są słowa: „Radość Konsekracji”. Wiemy bowiem, że nie jesteśmy powołani do wielkich gestów ani szumnych słów, ale do świadectwa radości pochodzącej z pewności, że jesteśmy kochani.

Idąc za Twoim wezwaniem pragniemy, by to spotkanie stało się dla nas zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia i jedności. Ciebie, ukochany Ojcze Święty, z serca prosimy byś pobłogosławił nam – młodym konsekrowanym z Polski, którzy tak jak Ty pragniemy być radosnymi pielgrzymami drogi Perfectae Caritatis. Ośmielamy się również ujawnić nasze pragnienie usłyszenia Twojego żywego słowa – byłaby to dla nas Ojcze Święty wielka radość.

Ze swojej strony, ukochany Ojcze Święty, zapewniamy o naszej szczególnej modlitwie w Twoich intencjach osobistych i całego Kościoła świętego. Będziemy ją zanosić do Boga przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, świętego Jana Pawła II oraz naszych Założycieli i Założycielek.

Przesyłamy nasze gorące pozdrowienia, ale się nie żegnamy – mówimy do zobaczenia na Światowych Dniach Młodych w Krakowie.

 

Z wyrazami oddania i miłości
w imieniu młodych osób konsekrowanych w Polsce
członkowie Komitetu Organizacyjnego
II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych w Polsce


TŁUMACZENIE WŁOSKIE

 

Carissimo Santo Padre Francesco

 

 

Noi giovani di diversi istituti di vita consacrata, in questo anno così particolare per noi, desideriamo esprimerTi la nostra riconoscenza colma di amore.

Le parole che ci hai rivolto in occasione dell’Anno di Vita Consacrata sono per noi un grande incoraggiamento, ma anche una grande sfida. Incoraggiamento, perché portano il calore dell’amore paterno. Sfida, perché sono pervase di fiducia che rafforza nella fedeltà.

Amatissimo Santo Padre – GRAZIE!

In queste poche parole esprimiamo la nostra gioia, perché, in unione spirituale coi giovani consacrati che verranno a Roma dal 23 al 26 settembre 2015, anche noi ci raduneremo nella Capitale Spirituale nazionale, a Jasna Góra. Nel Santuario della Madonna Nera di Częstochowa desideriamo rafforzarci nel nostro “sì” al Vangelo. Il motto del nostro incontro è nelle parole: “Gioia di Consacrazione”. Sappiamo di non essere chiamati né ai gesti grandi né alle parole enfatiche. Noi dobbiamo dare la testimonianza della gioia che deriva dalla sicurezza di essere amati.

Seguendo il Tuo invito, desideriamo che questo incontro diventi per noi la strada quotidiana per raggiungere la comunione, l’appoggio reciproco e l’unità. A Te, amatissimo Santo Padre, imploriamo di cuore una benedizione per noi giovani consacrati della Polonia; perché come Te desideriamo essere dei pellegrini gioiosi sulla strada Perfectae Caritatis. Osiamo anche esprimere il nostro desiderio di sentire la Tua viva voce – ciò sarebbe per noi una gioia infinita.

Da parte nostra, amato Santo Padre, Ti assicuriamo la nostra particolare preghiera secondo le intenzioni Tue personali e quelle della Santa Chiesa. La innalzeremo a Dio mediante l’intercessione della Madonna Nera di Częstochowa, di San Giovanni Paolo II e di tutti i nostri Fondatori e Fondatrici.

Ti inviamo i nostri più cordiali saluti, e Ti diciamo “arrivederci” alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.

Con espressioni di affetto e di devozione filiale
I giovani consacrati in Polonia,

membri del Comitato Organizzativo
del II Congresso dei Giovani Consacrati in Polonia

List został przekazany Ojcu Świętemu w marcu 2015 roku.

Foto: Finizio CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons